Заходи щодо оптимізації формування та використання прибутку Херсонського нафтопереробного заводу


 (3.5)


Обсяг незапятнанного прибутку за той же перiод буде дорiвнювати добутку капiталовiддачi на вказану суму:


 (3.6), де

п = iнтегральна величина незапятнанного прибутку компанiї за Т рокiв, яка виражена в одиницях початкового капiталу;

S – норма реiнвестування незапятнанного прибутку.


На оплату дивiдендiв акцiонерам та на соцiальнi потреби коллективу пiдприємства iде частина незапятнанного прибутку, яка дорiвнює 1- S Заходи щодо оптимізації формування та використання прибутку Херсонського нафтопереробного заводу, та цiльова функцiя моделi буде мати наступний вигляд:


, (3.7)


Де G – iнтегральний обсяг незапятнанного прибутку пiдприємства на потреби споживання за Т рокiв в одиницях початкового капiталу.


Розподiляючи вираз  в ряд по ступенях до п’ятого порядку, скоротив його на S та використовуя вiдомi методи пониження ступеня алгебраїчного рiвняння отримаємо:


 (3.8)


Похідна Заходи щодо оптимізації формування та використання прибутку Херсонського нафтопереробного заводу G по S буде дорвейівнювати:


(3.8)


Виконуючи умови максимiзацiї G рiвняємо праву частину до нулю та вирiшив рiвняння вiдносно S знаходимо формулу для розрахунку нормальної норми реiнвестування прибутку  :

 (3.9)


За даними «Херсоннафтапереробка» очикуване значення Р з урахуванням взваженої рентабельностi – 0,15 розрахуємо оптимальну норму реiнвестування прибутку у межах 20 рокiв:Загально вiдомо Заходи щодо оптимізації формування та використання прибутку Херсонського нафтопереробного заводу, що нафтопереробнi пiдприємства в процесi своєї господарської дiяльностi використовують заємний капiтал. Звичайно використання позикових коштiв дозволяє у короткi строчки модернiзувати технологiю виробництва, або здiйснити будь-якi iнвестицiйнi програми, але головна неувязка запозичень полягає в тому, що вони приховують у собi додатковi фiнансовi зобов’язання та опасности, якi торкаються економiчних iнтересiв акцiонерiв Заходи щодо оптимізації формування та використання прибутку Херсонського нафтопереробного заводу пiдприємства. Саме тому необхiдно проаналiзувати, яким чином змiниться модель нормальної норми реiнвестування прибутку, якщо у структурi капiталу пiдприємства будуть мати мiсце довгостроковi кредити. Таким чином, основна логiка математичного виразу оптимiзацiї S не змiнилася, але необхiдно урахувати введення нових показникiв пов’язаних з використанням кредитiв, а саме Заходи щодо оптимізації формування та використання прибутку Херсонського нафтопереробного заводу фiнансового риску, цiни кредиту, та вiдносного рiвня використання заємного капiталу.

Спочатку розглянемо метод розрахунку рентабельностi власного капiталу на пiдприємствi, де мають мiсце довгостроковi кредити у загальнiй структурi капiталу, це спiввiдношення базується на теорiї фiнансового важеля, яка розроблена Франко Модiльянi та Мертоном Мiллером:


, де (3.10)

 – рентабельнiсть власного кап iталу ф iнансово-залежного п iдпри Заходи щодо оптимізації формування та використання прибутку Херсонського нафтопереробного заводу ємства

 –рентабельнiсть власного капiталу фiнансово -незалежного пiдприємства

 – власний капiтал п iдприємства

 - заємний капiтал пiдприємства

 – середньоквадратичне вiдхилення

 – рiчна ставка вiдсотка за довгостроковими кредитами.


Показник рентабельностi власного капiталу фiнансово-незалежного пiдприємства розраховується наступним чином:


, де (3.11)


РЗ – очикуване значення середнього рiвня рентабельностi власного капiталу фiрми з урахуванням реалiзацiї запланованих iнвестицiйних проектiв та рiвня фiнансової залежностi Заходи щодо оптимізації формування та використання прибутку Херсонського нафтопереробного заводу, який дорiвнює (В+З/З) ;

Var – коефiцiєнт варiацiї фактичної величини РЗ за попереднi роки д iяльностi пiдприємства.


Ураховуючи те, що показники РН i РЗ змiнюються пiд впливом одних й тих самих факторiв i вiдрiзняються лише масштабним коефiцiєнтом, то середньоквадратичне вiдхилення показника РН розраховується з умови рiвностi коефiцiєнтiв варiацiї показник Заходи щодо оптимізації формування та використання прибутку Херсонського нафтопереробного заводу iв РН i РЗ. Тобто,


 , де (3.12)


 – середньоквадратичне вiдхилення рiвня рентабельностi власного капiталу пiдприємства за вiдсутностi у неї довгострокових кредитiв.


Показник середньоквадратичного вiдхилення дає можливiсть розрахувати фiнансовий ризик залучення довгострокових займiв – F , т.б.


 (3.13)


Додатковий вплив на iнтегральний доход iнвесторiв показника фiнансового ризику (Ф* З/В), та витрат Заходи щодо оптимізації формування та використання прибутку Херсонського нафтопереробного заводу, пов’язаних з обслуговуванням боргу (I *З/В) є рiзним, саме тому даний вплив подiляється на два логiчних цикли. Перший цикл адаптує процесс вiдтворення незапятнанного прибутку з урахуванням додаткового фiнансового ризику в продовж n рокiв, другий цикл – формує нарощення основного боргу та вiдсоткiв за довгостроковим кредитом впродовж n рокiв.

Розглянемо Заходи щодо оптимізації формування та використання прибутку Херсонського нафтопереробного заводу поетапно усi розрахунки на прикладi ВАТ «Херсоннафтапереробка» за 2004 рiк. Згiдно даних бухгалтерської документацiї власний капiтал пiдприємства складає – 136986 тис.грн. , довгостроковi кредити – 20986 тис. грн. , чистий прибуток – 20,0 тис. грн. Середньо квадратичне вiдхилення Р складає – 0,147 , коефiцiєнт варiацiї – 0,35.

Згiдно даних пiдприємства рентабельнiсть власного капiталу складатиме:


P = 20 : 136986 = 0,000146.


На першому етапi зробимо розрахунок рентабельностi Заходи щодо оптимізації формування та використання прибутку Херсонського нафтопереробного заводу власного капiталу РН з припущенням того, що у складi капiталу немає довгострокових кредитiв за реальної ставки вiдсотку i=0,12 .

РН = (0,000146 + 0,12*20986/136986) : ((136986 + 20986)/136986 – 0,35*20986/136986) = 0,016,


Середньоквадратичне вiдхiлення РН дорiвнює:

 = 0,35*0,016=0,0056


Перерахунок аналiтичним способом норми реiнвестування прибутку I пов’язаного з ним iнтегрального обсягу фонда споживання дав наступнi результати:


норма реiнвестування прибутку (S)

Iнтегральний обсяг фонда споживання Заходи щодо оптимізації формування та використання прибутку Херсонського нафтопереробного заводу (G)

0,1

1,8

0,2

2,5

0,3

3,2

0,4

3,8

0,5

4,5

0,6

5,2

0,7

4,2

0,8

3,8


Найбiльший обсяг фонду споживання G = 5,2 можливий при нормi реiнвестування прибутку S = 0,6.

Iснує нюанс проблеми реiнвестування прибутку, який пов’язан зi структурою життєвого циклу технiки та технологiї i полягає у нерiвномiрному розподiлу потреб iнвестицiйних внескiв у часi, таким чином моделювання оптимiзацiї норми реiнвестування прибутку та рентабельностi капiталу повинно урахувати постiйнiсть Заходи щодо оптимізації формування та використання прибутку Херсонського нафтопереробного заводу даних показникiв, зробити їх диференцiйованими, доцiльними для кожного окремого перiоду.

Для того, щоб вирiшити дану делему, по-перше необхiдно обрати потрiбнi строки-етапи, за якими буде вiдбуватися диференцiйоване iнвестування.

Припустимо, що для нашого пiдприємства ми оберемо загальний строк програми iнвестування – 12 рокiв, в середньому кожний логiчний цикл технiчного розвитку займає Заходи щодо оптимізації формування та використання прибутку Херсонського нафтопереробного заводу 3 роки, тодi загальна кiлькiсть строкiв диференцiйованого iнвестування – 4.

Розглянемо, як буде розраховуватись в рамках першого строчку iнвестування вiдсотки по капiталу, за даних S=0,6 , P=5,2. Початковий капiтал складе К0 складе:


К0(1+5,2+0,6*3) = 8 К0 (за простим вiдсотком)

К0(1+5,2*0,6)*3 = 12,36 К0 (за складним вiдсотком)


Розглянемо як поетапно формуються суми незапятнанного прибутку, що йдуть на виплату дивiдендiв та Заходи щодо оптимізації формування та використання прибутку Херсонського нафтопереробного заводу в фонд споживання.(табл.3.1)


Таблиця 3.1 Використання незапятнанного прибутку на виплату дивiдендiв та в фонд споживання за диференцiйованим iнвестуванням

Строчки

Дивiденднi

виплати

Виплати у фонд споживання

1 строк (1-3 роки)

(1 – S1) К0

Р1(1+Р1S1)

2 строк (4-6 роки)

(1 – S2) К0

Р2(1+Р1S1) (1+Р2S2)

3 строк (7-9 роки)

(1 – S3) К0

Р3(1+Р1S1) (1+Р2S2)(1+P3S Заходи щодо оптимізації формування та використання прибутку Херсонського нафтопереробного заводу3)

4 строк (10-12 роки)

(1 – S4) К0

Р4(1+Р1S1) (1+Р2S2)(1+P3S3)(1+P4S4)

Цiльова функцiя буде мати наступний вигляд:


F = L1P1 – L12+L1+L1L2P2-L1L22+L1L2+L1L2L3P3- L1L2L32+L1L2L3L4P4 - L1L2L3L42- L1L2L3L Заходи щодо оптимізації формування та використання прибутку Херсонського нафтопереробного заводу4=>max, де

L1=(1+Р1S1)

L2=(1+РS2S2)

L3=(1+P3S3)

L4=(1+P4S4).


Розрахунок даної цiльової функцiї базується на методi динамiчного програмування. За даним способом норма реiнвестування прибутку на четвертому строцi береться мiнiмальною, для того, щоб забезпечити необхiдний мiнiмум норми оновлення основного капiталу. Для розрахунку оптимальних Заходи щодо оптимізації формування та використання прибутку Херсонського нафтопереробного заводу величин S на кожний строк необхiдно за кожним L знайти проiзводну та прирiвняти її до нуля.(для зручностi розрахунку вiзьмемо S4=0).

Знаходимо окремі похідні по за та дорвейівнюємо їх до нуля і таким чином ми отримуємо розрахунок оптимальних величин норми реінвестування прибутку.


 (3.14)

(3.15)

(3.16)


Наприкладi ВАТ «Херсоннафтапереробка» розглянемо якою виновата бути оптимальна Заходи щодо оптимізації формування та використання прибутку Херсонського нафтопереробного заводу стратегiя реiнвестування незапятнанного прибутку. За планом технiчного розвитку заводу поетапнi значення рентабельностi капiталу дорiвнюють:У перші три роки необхідно реінвестувати 71 % суми незапятнанного прибутку решту розподілити на дивідендні виплати. Наступний трьохрічний етап сума реінвестованого прибутку складе 62,8%, і в третьому етапі згідно розрахункам сума тезаврованого прибутку складе 17%. Якщо наприклад, за нашими розрахунками Заходи щодо оптимізації формування та використання прибутку Херсонського нафтопереробного заводу ми б мали величину норми реінвестування прибутку – 1,35, тобто більше одиниці це б означало, що підприємство повинно додатково взяти кредит в сумі 35% від незапятнанного прибутку підприємства.

За даними розрахунками спостерігається певна закономірність щодо розміру норми реінвестування прибутку, у перші два періоди вона найбільша(0,71; 0,628) - це відображення принципу доцільності зосередження капіталовкладень Заходи щодо оптимізації формування та використання прибутку Херсонського нафтопереробного заводу на початковій стадії реалізації проекту. Проте за реальних обставин строго виконувати у сумах значення норми реінвестування прибутку неможливо, оскільки формула не взмозі охопити багатофакторні зміни у господарській діяльності, але невеликі за розміром відхилення від розрахункової норми реінвестування прибутку загально не впливають на величину цільової функції.

1.3 Прогнозування беззбитковостi нафтопереробних Заходи щодо оптимізації формування та використання прибутку Херсонського нафтопереробного заводу підприємств


В базу моделі прогнозування прибутку покладено поточний план надходження і витрат по операційній діяльності. Принциповою моделлю розрахунку незапятнанного прибутку з операційної діяльності (ЧОП) на майбутній період можна вважати:


ЧОП =ΣНГпл.-Σ ВГР пл.-ΣАВпл.- ΣВКпл.,


Де ΣНГпл.- планова сума грошових надходжень по операційній діяльності ;

ΣВГР пл.- планова сума витрат грошових Заходи щодо оптимізації формування та використання прибутку Херсонського нафтопереробного заводу ресурсів на операційну діяльність;

ΣАВпл. – планова сума амортизаційних відрахувань;

ΣВКпл. – планова сума відсотків за кредит.

На підставі ЧОП розраховуються планові обсяги валового операційного прибутку (ВОП) і маржинального операційного доходу (МОД):

ВОП = ЧОП ·η,

де η – коефіцієнт ставки налогу на прибуток (η=1,3)


МОД = ВОП- СВ, V=МОД +ЗВ,


де СВ – стабільні витрати (постійні Заходи щодо оптимізації формування та використання прибутку Херсонського нафтопереробного заводу); ЗВ – змінні витрати;V – об’єм продажу


На підставі такового підходу можна більш тісно зв’язати операційний прибуток з чистим грошовим потоком від поточної діяльності.

Також, що є підхід який побудовано на підставі аналізу ліміту рентабельності. На підставі аналізу даного показника визначається мінімальний об’єм продажу –Qmin:


, або ,


де Rcв – частка Заходи щодо оптимізації формування та використання прибутку Херсонського нафтопереробного заводу стандартних витрат у виручці від реалізації.

Тоді прогноз прибутку ( П1) буде:


,


де βп- прогнозний показник економічної рентабельності продажу.


Серед найбільш суттєвих факторів впливу на процеси управління прибутком виділимо:

1.Зміна обсягів реалізації продукції, що при інших рівних умовах знаходиться у прямому функціональному зв’язку з прибутком, тобто чим більше кількість Заходи щодо оптимізації формування та використання прибутку Херсонського нафтопереробного заводу продукції, що реалізована, тим більше надходить виручки від реалізації продукції і тієї її частини, що є основним джерелом накопичень підприємств – прибутку.

2.Зміна цін: чим вище ціни, за якими реалізується продукція, тим більший прибуток одержить підприємство. Ціна має не тільки компенсувати витрати підприємницьких структур, а і забезпечити отримання підприємцями прибутку. При цьому Заходи щодо оптимізації формування та використання прибутку Херсонського нафтопереробного заводу важливою базою ціноутворення у ринковій економіці є попит на товари, що виробляються та ціни на товари соперників-суб’єктів господарювання. Тобто ціна виновата враховувати майбутню конкуренцію на ринку певної галузі. Заслуговує на увагу гіпотеза деяких західних вчених Р.Боєра, Дж.Містреля, що у ціну вироблених продуктів закладається Заходи щодо оптимізації формування та використання прибутку Херсонського нафтопереробного заводу такий прибуток, який повинен забезпечувати рентабельність основних фондів. З цього випливає: високий рівень основного капіталу у галузях може стимулювати інфляційні процеси у державі. Інфляційне зростання цін штучно сприяє зростанню номінальних доходів, проте зовсім не позначається на якості та ефективності виробництва продукції.

3.Між прибутком і собівартістю існує тісний зв Заходи щодо оптимізації формування та використання прибутку Херсонського нафтопереробного заводу’язок – зворотня залежність. Розширення складу витрат, які включаються у собівартість, а також зменшення ефективності на стадіях процесу виробництва й реалізації, включаючи недосконалу амортизаційну політику, спричиняють зростання витрат та скорочення прибутку.

4.Структура асортименту продукції, і її зрушень дозволяє виявити вплив рентабельності окремих видів виробів на розміри прибутку.

Відомо, що формування і Заходи щодо оптимізації формування та використання прибутку Херсонського нафтопереробного заводу використання прибутку є підгрунттям підприємницької діяльності і її кінцевим результатом.

Основний способ управління прибутком відбувається за допомогою аналізу за схемою “витрати-обсяг продажу-прибуток”. Реалізація схеми відбувається на підставі операційного аналізу (внутрішній аналіз) де вирішуються задачі:

- оцінка прибутковості;

- прогнозування рентабельності на підставі показника припасу фінансової

стійкості (ЗФС);

- оцінка підприємницького Заходи щодо оптимізації формування та використання прибутку Херсонського нафтопереробного заводу ризику;

- визначення рационального шляху виходу з кризового стану;

- розробка найбільш вигідної асортиментної політики.

Ключовими елементами операційного аналізу вважаються:

- критичний обсяг виробництва;

- поріг рентабельності;

- припас фінансової стійкості.

Ці елементи пов’язані з поняттям маржинального доходу –МД, що є результатом реалізації продукції після погашення змінних витрат –ЗВ.

Формальний запис розрахунку маржинального Заходи щодо оптимізації формування та використання прибутку Херсонського нафтопереробного заводу доходу у сфері виробництва виглядає наступним чином:


ЧВ – ЗВ = МД-СВ =Пв,


де з неозначених параметрів –ЧВ – чиста виручка від реалізації продукції;

Пв – прибуток виробництва.


У разі визначення важеля МД, що вимагає операційний аналіз, можна скористатись відношенням:


ВВ=МД/Пв,


де ВВ –“виробничий важель”, який показує у скільки Заходи щодо оптимізації формування та використання прибутку Херсонського нафтопереробного заводу разів маржинальний доход перевищує прибуток:


Маржинальний подыхалід оцінюють за наступними варіантами значень:

1.Маржинальний доход дорвейівнює нулю. У даному випадку подыхалід від реалізації покриває змінні витрати. Підприємство функціонує зі збитками у розмірі постійних витрат;

2.Маржинальний доход більше нуля, але менше ніж постійні витрати (0

3.Маржинальний подыхалід дорвейівнює постійним витратам (МД=СВ). Це варіант беззбиткової і водночас безприбуткової діяльності, если отриманої виручки досить щоб покрити усі витрати підприємства без отримання прибутків.

4.Маржинальний подыхалід перевищує постійні витрати (МД>СВ). В даному випадку підприємство компенсує всі свої збитки та формує операційний прибуток Заходи щодо оптимізації формування та використання прибутку Херсонського нафтопереробного заводу.

Ефект виробничого важеля (ЕВВ) полягає у тому, що будь-яка зміна виручки від реалізації продукції породжує ще значнішу зміну суми прибутку. Ступінь такої зміни залежить від співвідношення між постійними та змінними витратами підприємства.

Якщо поріг рентабельності (виручка від реалізації, при якій забезпечується беззбиткова діяльність підприємства за Заходи щодо оптимізації формування та використання прибутку Херсонського нафтопереробного заводу умови неотримання прибутку) більше нуля, то частка постійних витрат у сумі витрат знижується і вплив виробничого важеля (ВВ) знижується.

У випадках зниження виручки від реалізації операційний важель характеризує можливість втрати прибутку. Важке становище підприємства якщо у випадку спаду виручки від реалізації, збитки перевищують маржинальний доход, тобто операційний важель дорвейівнює або менш Заходи щодо оптимізації формування та використання прибутку Херсонського нафтопереробного заводу ніж одиниця. Збільшення виручки від реалізації в такому випадку тягне за собою зниження збитків у меньшому ступені ніж зростання обсяга виробництва, що його викликало. Підприємство, що має збитки за сумою менше ніж маржинальний операційний подыхалід, мають шанси скоріше вийти з кризового стану, тому що зростання обсягу продажу потягне Заходи щодо оптимізації формування та використання прибутку Херсонського нафтопереробного заводу за собою більш інтенсивне зниження збитків.

Функціонування системи управління прибутком на основі моделювання передбачає вирішення таких задач:

1.Визначення критического обсягу виробництва;

2.Встановлення обсягу виробництва, необхідного для отримання прибутку і відповідного для цього рівня операційних витрат;

3.Розрахунок обсягу додаткового замовлення, яке необхіденьке для прибуткової роботи і власного фінансування.

Визначимось, що критичний обсяг Заходи щодо оптимізації формування та використання прибутку Херсонського нафтопереробного заводу виробництва – це такий обсяг, у разі досягнення якого отримана виручка від реалізації продукції забезпечує беззбитковий обсяг виробництва. Тобто, за даного обсягу виробництва буде виконуватися наступна умова:


, (3.18)


Оскількі, змінні витрати безпосередньо пов’язані з обсягом виробництва, їх можна визначити наступним чином:


, (3.19)


де Усв – питома вага змінних витрат Заходи щодо оптимізації формування та використання прибутку Херсонського нафтопереробного заводу у повному обсязі виручки від реалізації продукції.

Тоді для критического обсягу виробництва будемо мати:

, (3.20)


Оскільки критичним є об’єм реалізації при якому виручка від реалізації дорвейівнює повним витратам (у разі відсутності прибутку), то для розрахунку критического об’єму реалізації –Vrk будемо мати:

Vrk = Усв·Vrk+CB або , (3.21)


де 1-Усв Заходи щодо оптимізації формування та використання прибутку Херсонського нафтопереробного заводу – частка постійних витрат


Розглянемо розрахунок цього показника на прикладі даних “Херсонського нафтопереробного комплексу” за 2004 рік. Середня ціна за продукцію у 2003 році становила понад 2000 грн за 1т. Змінні витрати у ціні товару 1652грн (82,6%). Постійні витрати на увесь обсяг-12647,4 тис. гр Тоді підприємство досягне критичної величини випуску у разі обсягу виробництва, що Заходи щодо оптимізації формування та використання прибутку Херсонського нафтопереробного заводу дорвейівнюватиме – 72686,2 тис.грн..

Таким чином, реалізувавши продукцію на 72686,2 тис. грн , або реалізувавши 363 тис.т. пального підприємство повністю перекриє свої витрати і досягне критического обсягу виробництва.

Графічно наші дані будут обгрунтовані наступним чином: перехрещення прямих об’єма реалізації і загальних витрат (точка беззбитковості відповідає випуску 363тис.т.пального) дає нейтральне положення (прибуток=0). Сумарний Заходи щодо оптимізації формування та використання прибутку Херсонського нафтопереробного заводу подыхалід в цієї точці є достатнім, щоб поповнити постійні і змінні витрати  .


Рис....

У разі об’єму реалізації нижчому за цей показник підприємство матиме збиток.

За допомогою графіка можна вирішити зворотню задачку: спираючись на необхідний рівень прибутку знайти відповідний для нього рівень реалізації продукції і рівень витрат. На величину Заходи щодо оптимізації формування та використання прибутку Херсонського нафтопереробного заводу критического обсягу виробництва впливають наступні фактори: зміна рівня змінних витрат на одиницю продукції, зміна постійних витрат, динаміка ціни реалізації(Z). Якщо обсяг реалізації –VR у грошовому вимірі буде – VR1·Z, то :


VR1·Z = CB / (1-Усв), VR1 = СВ0 / (1-Усв) ·Z, (3.22)


1.Вплив зміни постійних витрат на критичний обсяг виробництва Заходи щодо оптимізації формування та використання прибутку Херсонського нафтопереробного заводу можна записати як:


,(3.23)

де СВ1,CВ0 – відповідно, суми постійних витрат у прогнозному та поточному роках .


З останньої формули витікає, що збільшення постійних витрат веде до зростання критического обсягу виробництва і навпаки. Виникає необхідність у додатковій реалізації продукції, щоб виручка від реалізації покрила нові зростаючи витрати.

Розглядаючи вплив постійних Заходи щодо оптимізації формування та використання прибутку Херсонського нафтопереробного заводу витрат на об’єм реалізації продукції можна визначити як впливає на критичний об’єм виробництва, наприклад, підвищення постійних витрат “Херсонського нафтопереробного комплексу” зі 12647,4 тис.грн до 13235,5 тис.грн., що пов’язано з підвищенням витрат (збут, ремонт, реклама, тощо). Результати розрахунків проявили, що у послідуючому періоді потрібно додатково реалізувати 3379 тис. грн. палива () щоб Заходи щодо оптимізації формування та використання прибутку Херсонського нафтопереробного заводу бота була беззбитковою в умовах підвищення постійних витрат. Зменшення цих витрат є фактором зниження точки беззбитковості і покращення фінансового стану.

2.Вплив змінних витрат на критичний обсяг виробництва:


, (3.24)


За даними “Херсоннафтопереробка” 2004 року, а саме зростання змінних витрат з 1652 грн. до 2079 грн. Тоді будемо мати: ΔVк(ЗВ) = 13235,5 ((1/2300-2079)-(1/2300 – 1652))= 39,464 тис.т. палива. Таким Заходи щодо оптимізації формування та використання прибутку Херсонського нафтопереробного заводу чином, збільшення ЗВ потребує додаткової реалізації 39,464 тис. т палива щоб покрити витрати на сировину. Зниження ЗВ буде позитивно впливати на зниження точки беззбитковості і фінансової стійкості підприємства.


3.Вплив змінення ціни реалізації на величину критического обсягу виробництва:


, (3.25)

Приклад. За фінансовими даними 2004 року “Херсонського нафтопереробного комплексу” спостерігалось підвищення Заходи щодо оптимізації формування та використання прибутку Херсонського нафтопереробного заводу середньої ціни переробки нафтопродукта з 2000 грн до 2300грн. за тону. Тоді за методом визначення розрахуємо вплив зміни ціни на зміну критического обсягу від реалізації ΔVk(Z)= [13235,5*((1/2300-2079)-(1/2000-2079)]= -107,6489 тис. тон

Таким чином, зростання ціни переробки нафти знижує критичний об’єм виробництва, тобто, можна продати на 107,6489 тис. т менше, якщо при незмінних витратах підвищити ціну Заходи щодо оптимізації формування та використання прибутку Херсонського нафтопереробного заводу реалізації до рівня 2300грн за 1 тону.

За звичай підприємство у нестабільному економічному середовищі не має наміру збільшувати об’єми виробництва у виразі продукції, але бажає підвищити ціни на продукцію, щоб компенсувати подорожчання сировини, транспортні послуги тощо.

Як свідчать наведені розрахунки, збільшення змінних і стабільних витрат, а також Заходи щодо оптимізації формування та використання прибутку Херсонського нафтопереробного заводу ціни реалізації мають різноспрямований вплив на критичний об’єм виробництва (Vk= 3310,81тон(3379+39,464-107,6489)). Співвідношення між величинами пов’язано з структурою витрат, що склалася, і виручкою від реалізації.

Логічним продовженням аналізу беззбитковості є вивчення факторів доходності:

1. Який обсяг реалізації забезпечує необхідний розмір прибутку?

2. Як зміна постійних витрат впливатиме на фінансові справи підприємства Заходи щодо оптимізації формування та використання прибутку Херсонського нафтопереробного заводу?

Нагадаємо, що реалізація 36,343 тис.т пального(при ціні за 1т – 2000 грн) забезпечить покриття виручкою усіх витрат (СВ+ЗВ=72686,2). Тобто, реалізація 1 т. пального зверхи за цей показник забезпечуватиме мінімум прибутку. За період 2004 року підприємство реалізувало 76545 т. Прибуток від цієї реалізації ( Пр ) дорвейівнюватиме 3681,1 тис. грн.. (76545*(2300-2079)-13235,5). Пр=Вр-ЗВ-СВ, де Вр- виручка від Заходи щодо оптимізації формування та використання прибутку Херсонського нафтопереробного заводу реалізації. Якщо поставити завдання – на скільки зросте об’єм реалізації, щоб прибуток збільшився спочатку на 5%, а потім на 10%. Пр=Vв·Z-VZ(ЗВ)-СВ, де Vв-об’єм виробництва у фізичному вимірі; Z(ЗВ) – змінні витрати у ціні реалізації:


,

, (3.26)


Тоді для збільшення прибутку на 5% додатково потрібно Заходи щодо оптимізації формування та використання прибутку Херсонського нафтопереробного заводу реалізувати 528,89 т. пального (3865,155-3681,1/2000-1652) на загальну суму 1057,780 тис. грн.(528,89 * 2000). Підвищення прибутку на 10% буде досягнуто за рахунок додаткового продажу 1057,78т. (4049,21-3681,1/2000-1652) на суму 2115,560 тис. грн.(1057,78 * 2000). Відповідно, зростання реалізації на 0,69% ((528,89/76545 )*100)забезпечить підвищення прибутку на 5%, а приріст продажу на 1,38%((1057,78/76545)*100) буде збільшувати прибуток на 10 %.

Результати відносного зниження постійних витрат у об’ємах виручки від реалізації отдало Заходи щодо оптимізації формування та використання прибутку Херсонського нафтопереробного заводу 5% і 10% збільшення прибутку. Різниця між виручкою і критичним об’ємом виробництва продукції у собівартості вказує на стійкість підприємства. Якщо різниця від’ємна (-), то існує загроза фінансових збитків, оскільки невідпорним є дефіцит ліквідних коштів.

Співставлення критического об’єму і виручки показує, що у разі реалізації 76545т критичний об’єм становить Заходи щодо оптимізації формування та використання прибутку Херсонського нафтопереробного заводу-Vk =80404тис. грн..((76545-36343)*2000). В такому разі припас фінансової стійкості становить 52,52% ((80404000/76545*2000)*100). Це означає, що підприємство може витримати зниження виручки на 52,52% без загрози до фінансового стану.

Розглянемо розрахунки беззбитковості підприємств з урахуванням різної номенклатури виробництва продукції. У разі випуску декількох видів продукції розрахунок критического обсягу виробництва (Vk) буде виглядати наступним Заходи щодо оптимізації формування та використання прибутку Херсонського нафтопереробного заводу чином:


, (3.27)


де Vi – кількість реалізованих продуктів i-го виду

Zi – ціна реалізації і-го виду продукції;

Усв- питома вага змінних витрат у ціні реалізації;

і= 1,2….n – номенклатура продукції підприємства.


Прибуток після проходження критического обсягу виробництва визначається:


, (3.28)


Де KTi – kількість реалізованої продукції і –го виду після проходження порогу рентабельності (критичн. Крапки безпеки);

MДі –маржинальний Заходи щодо оптимізації формування та використання прибутку Херсонського нафтопереробного заводу подыхалід по продукції і-го виду, МД =Zі+ЗВ;

ΣКТі –загальна кількість реалізованої продукції.

MD =Zi – ЗW.


Для розширення функцій системи управління прибутками нами введено додаткові моделі оцінки ефективності підприємств.

Показники рентабельності

1.Рентабельність реалізованої продукції:


, , (3.29)


де Rрп – рентабельність реалізованої продукції

Пр – прибуток від реалізації продукції

С1рп – повна собівартість реалізованої продукції

R1пі Заходи щодо оптимізації формування та використання прибутку Херсонського нафтопереробного заводу – рентабельність определенного виду продукції;

С11пі – собівартість определенного виду продукції.


2.Рентабельність активів:

,,,

(3.30)


Ra – рентабельність активів, %

Rза – рентабельність оборотних активів, %;

Rпз – рентабельність необоротних активів, %;

Rчза- рентабельність чистих оборотних активів, %

   - чисті оборотні активи, %

ВП(ЧП) – валовий і чистий прибуток;

 - вартість активів;

 - середня вартість необоротних активів;

 - середня вартість оборотних активів.

3.Рентабельність Заходи щодо оптимізації формування та використання прибутку Херсонського нафтопереробного заводу власного капіталу:

, , , (3.31)


Rвк – рентабельність власного капіталу, %

Rак – рентабельність акціонерного капіталу, %

Rчк – рентабельність чистих активів, %

- середня вартість власного капіталу за період t;

 - середня вартість акціонерного капіталу за t період;

- середня вартість чистих активів за t період.


4.Рентабельність інвестицій:


(3.32)

Rи –рентабельність інвестицій за бухгалтерським балансом,%

L- інвестиції (власний капітал + довгострокові Заходи щодо оптимізації формування та використання прибутку Херсонського нафтопереробного заводу пасиви)

ТОІ – період окупності інвестицій за рахунок незапятнанного прибутку

5.Рентабельність продажу:


(3.33)


VР – обсяг реалізації

Для дослідження обстоятельств, що впливають на зміну рентабельності власного капіталу використовують модель Дюпона :


, (3.34)


де Вр – виручка від реалізації;

      – середня сума активів підприємства на останню дату розрахунку;

Ввк – власний капітал підприємства.


Усі розглянуті в даному розділі моделі визначення запланованої суми Заходи щодо оптимізації формування та використання прибутку Херсонського нафтопереробного заводу прибутку а також розрахунки пов’язані з плануванням беззбитковості підприємств адаптовані до розробленої компьютер’ютерної системи “Управління Прибутком”, яка в автоматизованому режимі комплексно вирішує дані задачі та надає відповідні результати.


Висновки

Аналіз використання елементів економіко-математичного моделювання з метою оптимізації процесів формування та використання прибутку на підприємстві Заходи щодо оптимізації формування та використання прибутку Херсонського нафтопереробного заводу надав наступні результати:

1.В рамках постійних кардинальних змін в економіці зростає значення своєчасного прийняття оперативних і ефективних рішень суб’єктами господарювання. З огляду на це зростає потреба у швидкій та якісній обробці необхідної інформації, що залежить від вдалого вибору економіко-математичних способів планування прибутку підприємств.

2.Найважливішою метою планування прибутку є правильне Заходи щодо оптимізації формування та використання прибутку Херсонського нафтопереробного заводу визначення суми прибутку, що залишається у розпорядженні підприємства і характеризує його можливості у фінансуванні розвитку виробничої, соціальної сфери, матеріального заохочення працюючих.

3.Розрахунок впливу на прибуток окремих факторів дозволяє збільшувати випуск продукції, знижувати витрати на її виробництво й реалізацію, підвищувати якість продукції. Крім того, як платник податків Заходи щодо оптимізації формування та використання прибутку Херсонського нафтопереробного заводу, суб’єкт господарювання зацікавлений планувати величину податку на прибуток та суму авансових платежів, що сплачуються до бюджету у заздалегідь визначений термін. Досягнення зазначених цілей пов’язано з конкретними об’єктами планування.

4.Основним завданням складання фінансового плану є виявлення й мобілізація резервів збільшення прибутку, спрямованого на постійне вдосконалення матеріальної бази, впровадження науково Заходи щодо оптимізації формування та використання прибутку Херсонського нафтопереробного заводу-технічного прогресу на виробництві, соціальний розвиток, що, в кінцевому підсумку, зумовлює платоспроможність та фінансову стабільність підприємницьких структур. Цє 100є можливим завдяки здійсненню контролю за раціональним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів, визначення шляхів ефективного капітального інвестування. Крім того, на кожному определенному етапі розвитку підприємства вкрай важливим є чітке Заходи щодо оптимізації формування та використання прибутку Херсонського нафтопереробного заводу визначення пріоритетних напрямів використання коштів, розподілу витрат на капітальні (розвитку) та на поточні. В базу моделі прогнозування покладено поточний план надходження і витрати по операційній діяльності. Принциповою моделлю розрахунку незапятнанного прибутку з операційної діяльності на передуючий період можна вважати модель формування незапятнанного операційного прибутку.

5. Застосування економіко- математичних моделей оптимізації Заходи щодо оптимізації формування та використання прибутку Херсонського нафтопереробного заводу використання незапятнанного прибутку підприємств надало наступні результати. У перші три роки необхідно реінвестувати 71 % суми незапятнанного прибутку решту розподілити на дивідендні виплати. Наступний трьохрічний етап сума реінвестованого прибутку складе 62,8%, і в третьому етапі згідно розрахункам сума тезаврованого прибутку складе 17%. Якщо наприклад, за нашими розрахунками ми б мали величину норми реінвестування прибутку Заходи щодо оптимізації формування та використання прибутку Херсонського нафтопереробного заводу – 1,35, тобто більше одиниці це б означало, що підприємство повинно додатково взяти кредит в сумі 35% від незапятнанного прибутку підприємства.

За даними розрахунками спостерігається певна закономірність щодо розміру норми реінвестування прибутку, у перші два періоди вона найбільша(0,71; 0,628) - це відображення принципу доцільності зосередження капіталовкладень на початковій стадії реалізації проекту. Проте за реальних обставин Заходи щодо оптимізації формування та використання прибутку Херсонського нафтопереробного заводу строго виконувати у сумах значення норми реінвестування прибутку неможливо, оскільки формула не взмозі охопити багатофакторні зміни у господарській діяльності, але невеликі за розміром відхилення від розрахункової норми реінвестування прибутку загально не впливають на величину цільової функції.

6.Проведений нами аналіз впливу факторів на критичний обсяг виробництва нафтопереробного підприємства «Херсонський Заходи щодо оптимізації формування та використання прибутку Херсонського нафтопереробного заводу нафтопереробний комплекс» дав нам наступні результати:

- підприємство досягає критичної величини випуску в умовах випуску виробництва, що досягає 72686,2 тис. грн. або 363 тис.т пального;

- для підтримки беззбиткової діяльності в умовах підвищення постійних витрат у наступному періоді необхідно додатково реалізувати 3379 тон палива, зменшення цих витрат є фактором зниження точки беззбитковості і Заходи щодо оптимізації формування та використання прибутку Херсонського нафтопереробного заводу покращення фінансового стану;

- збільшення змінних витрат підприємства потребує додаткової реалізації 39,464 тис. т. палива, зниження змінних витрат буде позитивно впливати на зниження точки беззбитковості;

- зростання ціни реалізації до рівня 2300 грн. за тону знижує критичний обсяг виробництва на 107,6489 тис.т.;

- як засвідчують наведені результати, збільшення постійних та змінних витрат мають різноспрямований Заходи щодо оптимізації формування та використання прибутку Херсонського нафтопереробного заводу вплив на критичний обсяг виробництва і загальний вплив факторів беззбитковості склав 3310,81 тон палива.

7.Для реалізації описаних вище моделей нами створена автоматизована система прийняття рішень відносно формування реально можливого прибутку. Тобто, в системі в автоматизованому режимі вирішується комплекс задач описаних в попередньому з використанням відповідної інформації.

8.Остаточне рішення щодо вибіру Заходи щодо оптимізації формування та використання прибутку Херсонського нафтопереробного заводу проектного (ефективного) комплексу економічних параметрів діяльності приймає користувач, базуючиcь на даних багатокритеріального аналізу і показниках економічної оцінки. До таких оцінок віднесені переваги, що не враховувалися критеріями оптимізації, і їхня привабливість істотна для користувача. Ефективний варіант може не збігатися з найкращим, але прийняті розрахунки визначають ціну прийнятого рішення і надають Заходи щодо оптимізації формування та використання прибутку Херсонського нафтопереробного заводу варіанти альтернативності вибору.

9.Використання можливостей колективного інтелекту в системі, по-перше, забезпечує надійність інформації для прийняття рішення, по-друге, сприяє зниженню можливої негативності наслідків реалізації рішення, чим безумовно підвищує якість прийнятого рішення. Можливості прийняття рішень на основі альтернативності, прозорості процедур, визначає ще одну функціональну здатність нашої системи – до безупинного навчання Заходи щодо оптимізації формування та використання прибутку Херсонського нафтопереробного заводу персоналу користувачів з метою підвищення його кваліфікації.

Література


1. Фінанси України №8 2002р. Оцінка фінансового стану підприємств, с. 40

2. Фінанси України №11 2001р. Удосконалення способів аналізу фінансового стану підприємств, с.54 Павловська О.В.

3. Фінансова діяльність підприємства – К.:Либідь 1998 - 311с.

4. Деньги компаний Бородина Е.И. – М.Банки и биржи-1995-270с.

5. Флiссак Н.П., Данiлов О Заходи щодо оптимізації формування та використання прибутку Херсонського нафтопереробного заводу.Д. – К.:УкрIНТЕI, 2003. – 348С. с. 175]

6. Швиданенко Г.О.Сучасна технологія діагностики фінансово-економічної діяльності підприємства К.:КНЕУ 2002 – 192с.

7. Шеремет А.Д.,Сайфулин Р.С. Деньги компаний - М.:ИНФРА-М – 1997 –342с.

8. Шуляк П.Н. Деньги предприятия – М.:Дашков и К – 2002 – 752с.

9. Экономика Украины, № 5, 2001, стор.4 Развитие топливно-енергетического комплекса Украины Заходи щодо оптимізації формування та використання прибутку Херсонського нафтопереробного заводу.

10. Экономика Украины №7,2000 Нефтеперерабатывающая индустрия:состояние и перспективы стор.19 – 23.

11. Экономика Украины Формирование украинского рынка нефти и нефтепродуктов 2001 стор.82-86

12. Экономика Украины №1,2002 Толлинговые схемы:Плюсы и минусы.С.44-50с.

13. Экономика Украины №10, 2002 Структурная трансформация государственной економики, с.49-54 С.Ерохин

14. Экономика Украины № 12 2001, Внутренние источники финансирования вкладывательной деятельности предприятия, с.19 –25 В.Ландик

15. Экономика Украины № 12 2000г. Причины роста Заходи щодо оптимізації формування та використання прибутку Херсонського нафтопереробного заводу эффективности инвестиций в индустрии, с.31-36

16. Экономика Украины № 8 2000г. Технологическая реструктуризация компаний, с.15-20

17. Экономика Украины № 11 2002 г.Конфигурации в налогообложении прибыли компаний, с.18 –23

18. Экономика Украины №3 2002 г Факторный индексный анализ деятельности предприятия с внедрением матричной модели, с.84

19. Экономика Украины №3 2002 г О дилемме банкротства предпритяий, с.46 – 49

20. Экономика Украины №1 2002 г Финансирование компаний в Заходи щодо оптимізації формування та використання прибутку Херсонського нафтопереробного заводу Украине, с.10 –16

21. Экономика Украины №10 2000 Реформирование денежной модели как база макроэкономической стабилизации в Украине, с.22 –27

22. Экономика Украины № 2 2002 Концептуальные базы денежной стратегии экономического роста в Украине С.28-31

23. Экономика Украины № 6 2002 Современные трудности менеджмента украинских компаний с.41-47

24. Экономика Украины №5 2002 Этапы разработки бизнес плана с.42-48

25. Экономика Украины №5 2000 Макропропорции украинской промышенности, с.19-25

26. Экономика Украины №9 2000 Интернационализация украинской Заходи щодо оптимізації формування та використання прибутку Херсонського нафтопереробного заводу економики с.16-20

27. Экономика Украины №7 2001 Рациональное внедрение обратных средств в индустрии, с.29 – 33

28. Экономика Украины №10 2000г. Вкладывательные проэкты в нефтегазодобычу Украины, с.37 – 42

29. Экономика Украины № 3, 2003 г. Налог на прибыль предприятийс.22 – 27

 1, 2


zagalnij-naglyad-prokuraturi-ch1-referat.html
zagazirovannie-virabotki.html
zaglavnie-bukvi-osobennosti-shrifta.html